Bevezetés:

 

Jelen tájékoztató célja, hogy a Lélekközpont Kft adatvédelmi- és adatkezelési szabályzatának elveit megismerés céljából rögzítse saját honlapján.

A Lélekközpont Kft mentálhigiéniai, pszichológiai szolgáltatásokat végez és tevékenysége során az igénybe vevők személyes adatait az adatkezelési szabályoknak megfelelően, tevékenységével összefüggően kezeli és az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete szerint jár el.

A Kft honlapja nyilvános, tehát szabadon látogatható. A honlap nem személyhez kötött információkat automatikusan gyűjt a látogatók számáról. Ezekből az információkból személyes adat nem nyerhető ki, így nem valósítunk meg az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelést. Ez az adatvédelmi nyilatkozat a www.lelekkozpont.hu weboldalra érvényes.

 

A Lélekközpont Kft adatai:

 

Név: Lélekközpont Kft

Székhely: 1145 Budapest, Torontál utca 47/B. 2/2.

Levelezési cím: 1145 Budapest, Kalocsai utca 12/A.

Email cím: istvanlelekkozpont@gmail.com

Weblap cím: www.lelekkozpont.hu

Adószám: 26626783-1-42

 

A Lélekközpont Kft adatvédelmi – és adatkezelési eljárásának rendje:   

             

Amikor Ön a honlapon feltüntetett telefonszámon felhívja cégünket, egy pszichológus végzettségű ügyintéző szakemberrel folytathat beszélgetést, akivel lehetősége van saját kérdéseivel kapcsolatban néhány mondatban értekezni. Amennyiben úgy dönt, hogy időpontot kér a Lélekközpont Kft valamelyik megbízásos viszonyban dolgozó pszichológusához, csak ebben az esetben kérjük el a nevét és a telefonszámát azért, hogy a szakemberhez tudjuk irányítani Önt. Amint az átirányítás megtörtént, és visszajelzést kaptunk erről, az adatokat (név, telefonszám) átadjuk a megbízásos szerződéssel dolgozó pszichológusnak, aki innentől kezdve saját hatáskörben a jogszabályoknak megfelelő módon és időkeretben tartja nyilván az Ön adatait, a Kft pedig véglegesen törli ezeket.

Ha a telefonos beszélgetés után Ön nem kér időpontot hozzánk, ebben az esetben nem kérünk semmiféle Önre vonatkozó adatot.

Amennyiben Ön a honlapon feltüntetett email címen keresztül jelentkezik hozzánk, az eljárásrend mindenben megegyezik az előzőkkel. Az ügyintéző átirányítja Önt a megbízásos szerződéssel dolgozó pszichológushoz és törli az Önnel folytatott levelezést. Ettől kezdve a pszichológus tarja nyilván az Ön adatait.

A Kft nem készít adatbázist a kapott adatokból, sem a neveket, sem a telefonszámokat, sem az email címeket nem tartja nyilván.

 

Mentálhigiéniai, pszichológiai ellátás keretében megvalósuló adatkezelések:

 

Az adatkezelő pszichológusok különböző orientáltságú konzultációs, tanácsadói, terápiás tevékenységet folytatnak, melyet személyesen, zárt keretek között tartanak meg a magánszemély igénybe vevők számára, egyénileg vagy csoportosan.

A megbízott pszichológus magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy minden adatkezelése megfelel a hatályos jogszabályoknak. Amint a Lélekközpont Kft a megbízásos viszonyban álló pszichológushoz irányította Önt, onnantól kezdve az adott pszichológus köteles személyes adatait a törvények szerint vezetni, kezelni és tárolni. A pszichológus szakember ezirányú kötelezettsége a Kft -vel megkötött Általános Együttműködési Szerződésben is benne foglaltatik.

A pszichológus az adatokat felveheti tevékenységével összefüggésben az igénybe vevőktől, akik adataikat önkéntes módon szolgáltatják. Ezen adatok felvételének és kezelésének célja az igénybe vevők azonosítása, a kapcsolatfelvétel – és  kapcsolattartás és a mentálhigiéniai, pszichológiai, terápiás segítségnyújtás.

A pszichológus különösen, de nem kizárólagosan az alábbi személyes adatok birtokába kerül tevékenységével összefüggésben, melyet szigorúan bizalmas jelleggel kezel:

  • személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, lakcím, telefonszám, e-mail cím
  • munkahelyi, hivatással, karrierrel összefüggő ismeretek
  • emberi kapcsolatokkal (szülőkkel, párkapcsolatokkal, gyermekekkel) kapcsolatos információk
  • egészségi állapottal, testi tünetekkel, pszichés státusszal kapcsolatos adatok.

A pszichológus kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok jogosulatlan felhasználását. A pszichológus az egyes jogszabályokban előírt időtartamig megőrzi a szükséges adatokat, majd gondoskodik azok törléséről.

 

Mentálhigiéniai, pszichológiai ellátást igénybe vevők adatkezelési hozzájárulása:

 

A GDPR alapján személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító: név, telefonszám, helymeghatározó adat, online azonosító és/vagy személyes ismertető: testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó adat alapján felismerhető.

Jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések esetében érintett az a személy, aki a Kft igénybevételével a megbízással működő pszichológussal kapcsolatba lép, adatait megadja, és ennek során hozzájárul adatai kezeléséhez.

Az adatkezelésre az igénybe vevő önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, mely nyilatkozat tartalmazza kifejezett hozzájárulását adatai kezeléséhez. Az adatkezelő pszichológus írásos nyilatkozatot szerez be a személyes adatok megbeszélését megelőzően arról, hogy igénybe vevők megismerték az adatkezelés szabályait, és elfogadják, hogy a szakember ennek megfelelően kezelje adataikat. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel, a pszichológus nem ellenőrzi azokat.

A Lélekközpont Kft. a bejelentkezéseket követően a személyes adatokat törli, személyes adatokat a továbbiakban nem kezel.

 

Az adatokat megismerők köre, adatfeldolgozás:

 

A Lélekközpont Kft nem kezel és nem ad át személyes adatokat harmadik személy, vagy hatóságok részére. Az Ön neve, és lakcíme kizárólag a Lélekközpont Kft által kitöltött számlán szerepel az adózásról szóló törvény számlaadási előírásainak megfelelően. A számlázási adatokhoz a Kft-vel szerződésben álló könyvelő cég hozzáférhet, az adatvédelmi törvények rájuk vonatkozó részeinek betartása mellett.

 

  Az igénybe vevő jogérvényesítésének lehetőségei:

Az igénybe vevő a Lélekközpont Kft-hez fordulhat, ha adatvédelmi incidenst tapasztal, vagy reklamálna és kérheti a Kft vezetőjének intézkedését, aki a kérés kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli elhárító intézkedéseit.

Az igénybe vevő bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésével, illetve észrevételével az alábbi elérhetőségen keresztül fordulhat a Kft vezetőjéhez:

Lélekközpont Kft, email: istvanlelekkozpont.hu, T: 06702201090

További jogorvoslati lehetőségért fordulhat emellett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., www.naih.hu).

 

A Lélekközpont Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót annak nyilvánosságra hozatalával egyoldalúan módosítsa.

 

Jelen szabályzat kelte,

Budapest. 2019. március 1.

Lélekközpont Kft.